HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT

Đánh giá

HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT

(Ngày 02 tháng 08 năm 2021 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2021/TT-BCT – Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện thay thế cho Thông tư 31/2014/TT-BCT – Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện )

Huấn luyện an toàn điện là vấn đề cấp thiết cần được chú trọng, đã rất nhiều vụ tai nạn xảy ra  do bất cẩn trong quá trình làm việc tiếp xúc với điện, điện đã và đang là nguồn năng lượng thiết yếu với con người, để nâng cao ý thức cho người lao động cũng như đảm bảo an toàn chung khi làm việc, tiếp xúc với điện cần có sự thay đổi tư duy mỗi người, an toàn cho chính bản thân mình cũng chính là an toàn cho gia đình và xã hội. Bài viết của chúng tôi dưới đây nêu một số nội dung liên quan đến huấn luyện an toàn điện.

1. Đối tượng được Huấn luyện – Sát hạch – Xếp bậc – Cấp Thẻ An Toàn Điện


Theo Điều 4 thông tư 05/2021/TT-BCT quy định những đối tượng cần được Doanh nghiệp thực hiện định kỳ Huấn luyện – Sát hạch – Xếp bậc – Cấp Thẻ An Toàn Điện bao gồm:

 • Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dân điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên.
 • Người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc tổ chức hoạt động theo Luật Điện lực và các luật khác có liên quan, phạm vi hoạt động tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.
 • Người lao động làm nghề vận hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp.
Hình ảnh BKI huấn luyên an toàn điện tại nhà máy xi măng Vissai
Hình ảnh BKI huấn luyên an toàn điện tại nhà máy xi măng Vissai

2. Nội dung huấn luyện an toàn điện


Theo thông tư 05/2021/TT-BCT quy định nội dung đào tào an toàn điện bao gồm: Nội dung đào tạo phần lý thuyết và Nội dung đào tạo phần thực hành

Nội dung huấn luyện phần lý thuyết:

1. Nội dung huấn luyện chung

 • Sơ đồ hệ thống điện, các yêu cầu bảo đảm an toàn cho hệ thống điện;
 • Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc: Khảo sát, lập biên bản hiện trường (nếu cần); lập kế hoạch; đăng ký lịch công tác; tổ chức đơn vị công tác; làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác; thủ tục cho phép làm việc; giám sát an toàn trong thời gian làm việc; thủ tục kết thúc công việc và đóng điện trở lại;
 • Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn: cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc; kiểm tra không còn điện; nối đất; lập rào chắn, thiết lập vùng làm việc an toàn, treo biển cấm, biển báo;
 • Cách nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, rủi ro và tai nạn tại nơi làm việc và phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, sơ cứu người bị tai nạn điện;
 • Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm, kiểm định) các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.

2.Nội dung huấn luyện cho người làm công việc vận hành đường dây

 • Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành đường dây;
 • Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố đường dây điện;
 • An toàn trong việc: Kiểm tra đường dây điện; làm việc trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện; chặt, tỉa cây trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện; làm việc trên cao.

3. Nội dung huấn luyện cho người công việc vận hành thiết bị, trạm điện:

 • Đánh giá nhận diện nguy cơ rủi ro trong quản lý vận hành trạm điện;
 • Quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, quy định an toàn cho thiết bị điện, trạm điện;
 • An toàn trong việc: Kiểm tra thiết bị điện; đưa thiết bị điện vào hoặc ngừng vận hành; làm việc với các thiết bị điện;
 • Phòng cháy, chữa cháy cho thiết bị điện, trạm điện.

4. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc xây lắp điện

 • An toàn trong việc đào, đổ móng cột; đào mương cáp ngầm;
 • An toàn trong việc lắp, dựng cột;
 • An toàn trong việc rải, căng dây dẫn, dây chống sét;
 • An toàn trong việc lắp đặt thiết bị điện.

5. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc thí nghiệm điện, kiểm định

 • Quy trình vận hành, quy trình thí nghiệm, quy định an toàn cho các thiết bị của trạm kiểm định, phòng thí nghiệm; biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn khi thử nghiệm, kiểm định;
 • An toàn điện trong việc tiến hành thử nghiệm, kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện, vật liệu điện.

6. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc sửa chữa đường dây điện, thiết bị điện

 • Đối với đường dây điện: An toàn trong việc sửa chữa trên đường dây điện đã cắt điện hoặc có điện đi độc lập hoặc trong vùng ảnh hưởng của đường dây khác đang vận hành;
 • Đối với thiết bị điện: An toàn trong khi làm việc với từng loại thiết bị điện.

7. Nội dung huấn luyện cho người làm công việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt: An toàn trong việc treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng tại vị trí lắp đặt khi có điện hoặc không có điện.

8. Nội dung huấn luyện cho điều độ viên hệ thống điện

 • Các quy trình quy định liên quan đến điều độ, thao tác, xử lý sự cố;
 • An toàn khi thao tác, xử lý sự cố, giao nhận đường dây, thiết bị điện thuộc quyền điều

Nội dung huấn luyện phần thực hành:

– Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.

– Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện.

– Những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.

3. Hình thức và thời gian huấn luyện an toàn điện


 • Huấn luyện lần đầu: Thực hiện khi người lao động mới được tuyển dụng. Thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất 24 giờ;
 • Huấn luyện định kỳ: Thực hiện hàng năm. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 08 giờ;
 • Huấn luyện lại: Khi người lao động chuyển đổi vị trí công việc hoặc thay đổi bậc an toàn hoặc có sự thay đổi thiết bị, công nghệ; khi kết quả kiểm tra của người lao động không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên. Thời gian huấn luyện lại ít nhất 12 giờ.

4. Bậc an toàn điện


Bậc an toàn điện được phân thành 5 bậc, từ bậc 1/5 đến 5/5 với kết quả sát hạch cả lý thuyết và thực hành đều phải đạt từ 80% trở lên.

Chi tiết yêu cầu và công việc được làm đối với từng bậc an toàn theo thông tư 05/2021/TT-BCT.

5. Thẻ an toàn điện


1. Việc cấp thẻ an toàn được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

 • Sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu;
 • Khi người lao động chuyển đổi công việc;
 • Khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ;
 • Khi người lao động thay đổi bậc an toàn.

2. Thời gian cấp thẻ cho người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu cầu hoặc ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm mất thẻ. Người sử dụng lao động có người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp thẻ đến Sở Công Thương bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;
 • 02 ảnh (2×3) cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.

3. Mẫu thẻ an toàn theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Sử dụng thẻ

 • Thời hạn sử dụng: Từ khi được cấp cho đến khi thu hồi.
 • Trong suốt quá trình làm việc, người lao động phải mang theo và xuất trình Thẻ an toàn điện theo yêu cầu của người cho phép, người sử dụng lao động và những người có thẩm quyền.

5. Các trường hợp thu hồi thẻ

 • Khi người lao động chuyển làm công việc khác hoặc không tiếp tục làm việc tại tổ chức, đơn vị cũ;
 • Thẻ cũ, nát hoặc mờ ảnh hoặc các ký tự ghi trên thẻ;
 • Vi phạm quy trình, quy định về an toàn điện;
 • Khi được cấp thẻ mới.

6. Thẩm quyền thu hồi thẻ: Do đơn vị cấp thẻ thực hiện.

BKI cấp thẻ an toàn điện

6. Tổ chức Huấn luyện – Sát hạch – Xếp bậc – Cấp Thẻ An Toàn Điện của Công ty BKI


Công ty CP Kiểm định và Chứng nhận Bách Khoa là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong Huấn luyện – Sát hạch – Xếp bậc – Cấp thẻ an toàn điện. Với đội ngũ giảng viên từ Đại học Bách Khoa, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Đại học Điện Lực… chúng tôi luôn cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Quý Công ty ,Doanh nghiệp và các Cá nhân có thắc mắc hay nhu cầu về dịch vụ huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện

Vui lòng liên hệ với BKI để được hỗ trợ tốt nhất:

Hotline 1: 0912809508  – Mr. HẢI

Hotline 2: 0987836315 – Mr. ĐẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN BÁCH KHOA

Trụ sở: Số 24B, Ngõ 10, Đ.Quang Lãm, P.Phú Lãm, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội,Việt Nam.

Điện Thoại: 02432000991- Email: bkigroup.vn@gmail.com

Đánh giá

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI